مهمانی رسمی

مهمانی رسمی

مهمانی رسمیآیا میخواهید میزبانی شما در همگی جهات تمام و کمال باشد؟ , این مقاله به شما یاری می نماید تا یک میهمانی کامل داشته باشید .

مهمانی رسمی

مهمانی رسمی
۱ –  بهتر است آقا و خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری و یا این که در میانه میز روبروی یكدیگر بنشینند .
مهمانی رسمی

مهمانی رسمی

2 –  اگـر شخص مهمی‌ مهمان بود می‌باید او سمت راسـت خانم میزبان و همسرش سمت راستمیزبان آقا نشانده شود .
مهمانی رسمی

مهمانی رسمی

3 –  بطوری كلی شیوه قرار تصاحب کردن دعوت شدگان می بایست طوری ترتیب داده شود كه هیـچ دو مـــرد و هیچ دو زنی كنار یكدیگر قرار نگیرند .
مهمانی رسمی
4 –  زوج متاهل باید روبروی یكدیگر و زوج نامزد می بایست در كنار یكدیگر بنشینند . مهمانی رسمی
5 –  بهتر است گروههای سنی در كنار یكدیگر بنشینند به گونه ای كه بزرگترهای قوم در مرکز میز و جوانترها سمت دیگر . مهمانی رسمی
6 –  غذا بایستی در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست سرو گردد . و همینطور خوراک از سوی چپ اشخاص سرو شده و ظروف طعام از طرف راست مدعوین گردآوری میگردد . مهمانی رسمی
7 –  دستمال سفره هنگام آغاز صرف طعام میباید روی زانو قرار داده شود و تا انتهای صرف طعام می بایست به عبارتی جا باقی بماند . از دستمال سفره تنها برای تمـیز كردن مختصر دهن بایستی به کار گیری كرد وخیر صورت و یا این که پیشانی . چنانچه خــواستـید صندلی خویش را برای بازه زمانی كوتاهی ترك كنید بایستی دستمال سفره خویش را روی صندلی قرار دهید كه دیـگـران و پیـش خــدمت متوجه آن گردند .هنگام پایان یافتن صرف طعام میباید دستمال سفره را بطور مرتبی روی میز و سمت راست ظرف غذا قرار اعطا کرد ( آن را تا و یا این که مچاله نكنید ) مهمانی رسمی
8 –  پیش از آن كـه مـیـزبـان شـروع بـه صـرف غـذا نكرده و یا این که اذن صرف خوراک را نداده نباید استارت به صرف خوراک كرد .
9 –  در حین طعام بهیجوجه نباید میز طعام را ترك كنید مگر در مورد ها اضـطراری نظیر رفتن به توالت و یا این که داشتن موقعیت تهوع . در ایــن هنگام پوزش طلبی كنید و میز را ترك كنید . مهمانی رسمی
10 –  اگر چیزی روی میز خواستید كه دستتان به آن نمیرسید خـودتان کارایی نكنید آن را بردارید بلكه از شخصی كه به آن نزدیك است بخواهید كه آن را به شما بدهد . مهمانی رسمی
11 –  هنگامیـكه طعام خوردنتان پایان یافت هیچگاه بشقابتان را در راستای جلو هل ندهید این کار بر خلاف آداب معاشرت می‌باشد .
12 –  برای براندن و خردكردن خوراک چنگال را با دست چپ و كارد را با دسـت راست گرفته و آن گاه با چنگال آن چیزی را كه میخواهید ببرید محكم نگاه داشته و با خنجر آنرا ببرید . آنگاه چنگال را به دست راست منتقل و میل كنید .
13 –  در روی صندلی راست و بی واسطه بنشینید هیچگاه بجلو و یا این که عقب خم نشوید .
14 –  حین صرف خوراک سرگرم محاوره های دلنشین و مطـبـوع گـردید و از موضوعات مشاجره انگیز خودداری كنید .
15 –  اگر تكه هایی از خوراک دربین دندانهایتان گیر كرد با عذروبهانه خواهی میز را تـرك كـرده و بــه توالت بروید بعد از آن آن را بیرون كنید .
16 –  آرام و با صبر خوراک بخورید . خوراک میل کردن شتابزده بی حرمتی به صاحبخانه می باشد .
17 –  لقمه های كوچك برداشته و با دهن بسته غذای خویش را بجوید . هیچ گــاه بـا دهن گشوده خوراک را نجوید و یا این که با دهن مالامال سخن نكنید .
18 –  هیچگاه پیش از چشیدن غذا به آن چاشنی طولانی تر نكـنـیـد ایـن عـمل بی احترامی‌به صاحبخانه و آشپز هست .
19 –  هیچگاه سر میز غذا سیگار نكشید .
20 –  هنگامی‌كه از خوراک میل کردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا این که میز ( مـچ دست روی حاشیه میز ) قرار دهید . هیچگاه هنگام صرف خوراک آرنج خویش را روی میز قرار ندهید .
21 –  هنگامی‌كه در رستوران مهمان می باشید هیچگاه ما‌نده غذایتــان را به منزل نبرید و تلاش كنید غذای گرانقیمتی توصیه ندهید .
22 –  در رسـتـوران بهـتــر است غذایی توصیه دهید كه صرف آن با كارد و چنگال مقدور باشد . غذاهایی كه می بایست با دست خورده گردند را به مـوقعـیـتـهای غــیر رسمی‌اختصاص دهید .
23 –  هرگاه سوپ داغ بود برای خنك كردن به آن ندمید بلكه صبـر كنـیـد تـا خــودش خنك گردد . چای را هم برای خنك شدن در نعلبكی نریزید .
24 –  هنگام صرف سوپ قاشقتان را به طور کامل بداخل دهن نبرده و هورت نكشید بلكه از کناره قاشق سوپ را اندك اندك بنوشید .
25 –  هنگام پیشنهاد طعام در رستـوران در‌صورتی‌که از نـوع و مـحـتـویـات غـذای مـورد نــظر درایت نداشتید , از پیشخدمت كمك بخواهید .
26 –  برای بیرون كردن استخوان و یا غضروف غذا را از قاشق و یا این که چنگال كمك بگیرد ( خیر با دست ) و آن را کناره ظرف غذا خویش قرار دهید .
27 –  غـذاهـایی را كـه شمـا مـجازید با دست بخورید عبارتند از : تكه نان , بلال , گـوشـت دنـده هـا , صــدف و خرچنگ خوراكی , پر و بال و استخوان مرغ , ساندویچ , میوه های كـوچـك , شیرینی , سیب زمینی سرخ كرده, چیپس , ترشی , صیفی جات و پیتزا .
28 –  اگر ندانستید به چه شکل بایستی طعام را میل كنید خوب تر است به دیگر افراد نگاه كنید .
29 –  هیچ گـاه كـارد و چـنـگال و قـاشقی را كــه استـفاده كرده اید را مجددا روی میز قرار ندهید بلكه آنها‌را روی ظرف غذا بگذارید .
30 –  هنگام صرف طعام خم نشوید و صورت خویش را در سوی طعام نبرید بـلكه طعام را بوسیله قاشق و چنگال بسمت دهن خویش ببرید .
31 –  اگـر قـاشـق و یـا كـارد و چـنـگال شـما بـه زمیـن افـتاد آن را بـردارید و به صاحبخانه و یا این که پیشخدمت بدهید و پاک آن را درخواست كنید .
32 –  هـرگـاه چـیـزی را ســهوا روی جامه مهمان دیـگـری ریخـتـیـد بـا خـونسـردی از او پوزش طلبی كرده و بگذارید خویش شخص و یا این که پیشخدمت آن را پاک كند خودتان مبادرت بـه پاک كردنخرقه شخص نكنید .
33 –  هرگاه شخصی از شما درخواست نمك و یا این که فلفل نمود , هـم فلـفل و نیز نمك را به او بدهید چه بسا چنانچه شخص فقط یكی از این دو را درخواست كرده باشد .
34 –  پیش از نوشیدن مایعات لبهای خویش را بـا دسـتـمال پاك كنید تا جای لك چربی روی استکان شما نمایان نگردد .
35 –  از کلمه های ( متشكرم ( و ( لطفا ( در میز طعام دوچندان به کار گیری كنید .
36 –  اگر حشره ,  تار مو و یا این که هر چیز دیگری را در غذای خویش یافتید آن را اعلام نكنـید بلكه مخفیانه آن را از غذایتان بیرون كنید .
37 –  همیشه در انتهای صرف خوراک از مـیـزبـان و یـا آشــپز تشكر كرده و از خوراک تعریف كنید حتــی اگــر طعام بسیار نیز خوشایند فقدان گشوده تشكر كنید . اضطراری نیـست لاف بگویـیـد , مـثـلامی توانید از سس خوراک تعریف كنید .
38 –  هنگام صرف خوراک خویش را نخارانید , سرفه نكنید و بینی خویش را تمـیـز نـكنـیـد . هـرگـاه خواستید عطسه كنید حتما جلوی دهن و بینی خویش را با دستمال بگیرید .
39 –  هنگام صرف طعام راز خویش را کتف نكرده و یا این که با اسباب و اثاث روی میز بازی نكنید . بـا صدای بلند هم حرف نكرده و دستكش هم دست نكنید .
40 –  سعی كنید رومیزی را تا انتهای صرف طعام پاكیزه نگاه دارید .
41 –  هنگای كه صرف غذایتان پایان یافت بـاید كارد و چنگال خویش را به صـورت اریـب روی بشـقـاب قـرار دهـیـد . اگــر هـم خواستید كه میز را برای زمان كوتاهی ترك كنید , بـاید كـارد و چنگال را بصرت ضربدری روی بشـقاب قرار دهید تا بقیه افراد و پیشخدمت آگاه گردند كه شما بازخواهید گشت .
42 –  طـرز چــیدن میز معمولا به‌این قرار است : پیش دستی در میانه , قاشق , كـارد و لـیـوان سمت راست و چنگال , دستمال سفره و نان سمت چپ .
A :  دستمال سفره
B :  بشقاب
C :  كاسه سوپخوری
D :  بشقاب منحصر به فرد نان و كره همره با كارد كره
E :  لیوان آب
F – G :  لیوان برای نوشیدنیهای دیگر
H :  چنگال صرف ماهی
I :  چنگال غذاخوری
J :  چنگال صرف سالاد
K :  كارد طعام خوری
L :  كارد منحصر به فرد ماه
M :  قاشق سوپخوری
N :  قاشق دسر وچنگال صرف كیك

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن