زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.
ایده های جذاب برای برگزاری میهمانی های شما...
بهترین های برای برگذاری یک میهمانی جذاب....
با جشن پلاس بهترین میهمانی هارو برگزار کنید...

مهمانی فامیلی

مهمانی فامیلی فامیلی

آداب میزبانی و میهمانی در آموزه های قرآن مهمانی فامیلی

قرآن , کتابی جامع و بی نقص است . مهمانی فامیلی همین خصوصیت قرآن است که چیزی از جزئیات معاش آدمی را فرو نگذاشته است . در حقیقت , قرآن و اسلام , سبک معاش تندرست و صحیح را به مردمان ارائه می دهند .

مهمانی فامیلی سبک معاش در اسلام براساس هدف ها متعالی آفرینش هستی و آدم تعریف و تبیین شده و لذا براساس محورهائی زیرا فطرت بشری , عدالت و عقلانیت و مثل آن سامان یافته است و در کلیات دستخوش تغییر‌و تحول نمیشود ; چون این کارها , قسمتی از کارها ثابتی است که زمان و مکان در آن تاثیری ندارد و فقط اموری تغییر تحول می‌یابد که در دام مقتضیات زمان و مکان قرار میگیرند .

مهمانی فامیلی اسلام باتوجه به فطرت انسان گاه در جزئیات هم دخالت می نماید و این جور نیست که سبک معاش راتنها در بخش کلیات و سطح ها خوب تبیین نماید , بلکه به حوزه های کوچک خیس و جزئی خیسهم وارد می شود و حتی‌د‌ر حوزه آداب افزون بر خلق دستورهایی را ارائه میدهد . یکی‌از این موضوعات دوچندان ریز و ظریف و لطیف در سبک معاش , آداب ضیافت است که در نشانه‌ها قرآنی به گونه هایمختلف به‌این قضیه پرداخته شده‌است .

● آداب ضیافت و میزبانی

مهمانی فامیلی همانند هر کار دیگر , آدابی دارااست که در‌صورتی‌که بدان کار شود , به آدم ها در وصال به مقصد و قرار به دست آوردن در مسیر صحیح خدایی شدن یاری اکثری می نماید ; چون آدم در رابطه ها اجتماعی است که خویش را کاملا تعریف می نماید و اساسا نام‌و‌نشان , صرفا در سایه شناسایی دیگری معنی می‌یابد و نام و نشان یابی در سایه آن محقق می شود , شخصیت هر کسی در جامعه صورتبی نقص پیدا می نماید . از این رو حوزه مسایل و مباحث اجتماعی و تعاملات انسانی اضافه مورد دقت و اهتمام قرآن و اسلام است . بعضی از آداب ضیافت و میزبانی به قرار تحت است : ( علیه هر یک از آدابذکر شده مرجع قرآنی آن آمده است )

۱ – دعوت :مهمانی فامیلی بشر در حالتی‌که بخواهد ادب ضیافت را رعایت نماید , از به عبارتی آغاز نباید بی دعوت جایی برود . ( احزاب , آیه ۵۳ )

۲ – استقبال از میهمان : مهمانی فامیلی صاحبخانه به استقبال و پیشواز تا رمز در منزل بیاید و به گرمی میهمان را به باطن منزل دعوت نماید . ( به عبارتی سوره )

۳ – بی تعارف و واضح : مهمانی فامیلی صاحب خانه در شرایطی‌که آمادگی ضیافت ندارد , بایستی تعارف را کنار بگذارد و روشن از عدم قابلیت و امکان و یا این که عدم آمادگی خویش برای پذیرائی به میهمان بگوید . (نوروروشنایی , آیه۲۸ )

۴ – عدم حزن : هنگامی بی دعوت قبل به ضیافت رفتید , در شرایطی که میزبانی آمادگی ضیافت نداشت و شمارا برگردانید , غمگین نشوید و پوزشش را بپذیرید و برگردید . ( به عبارتی آیه )

۵ – توقع : زمانی بی دعوت قبل جایی رفتید , در خانه درانتظار بمانید تا صاحبخانه رسد و در را بر روی شما بگشاید . ( حجرات , آیه۵ ) براین اساس بسیار در نزنید و این پا و آن پا نکنید که چرا دیر کرده و در راگشوده نکرده است , ممکن است صاحب خانه مهیا نیست و میخواهد منزل یا این که خویش را برای ورود شما فراهم نماید و یا این که با خانواده اش مشاوره نماید و نظرشان را در رابطه با ضیافتناخوانده شما جویا شود .

۶ – فارغ از اذن وارد نشدن : تازمانیکه صاحبخانه به استقبال شما به در خانه نیامده , شما وارد منزل نشوید چه بسا در‌صورتی‌که از پیشین دعوت شده باشید . ( احزاب , آیه۵۳ و حجرات , آیه۵ )

۷ – پیشتازی در درود و تحیت : هرگاه صاحب خانه شمارا به باطن منزل فراخواند هنگام ورود درود نمایید . ( نور و روشنایی , آیه۶۱ )

۸ – جواب گویی به تحیت و درود : در صورتی‌که وارد منزل شدید هر کس در منزل بر شما درود کرد , شما به درود ایشان به گرمی و به سلامی خوب تر جواب گوئید و خوشرویی خویش را با درود خوب ترنشان دهید . ( النساء , آیه۸۶ )

۹ – نشستن : صاحبخانه هر جا اعلام‌کرد بنشینید به عبارتی جا بنشینید ( مجادله , آیه۱۱ ) و تعارف را کنار بگذارید , چون احتمال دارد صاحب خانه معذوراتی داشته باشد که میخواهد شما آن جایی که معین کرده بنشینید و بی اجازه و اذن جا به جا نشوید مگر اینکه دوچندان محاوره ای باشید و با خصوصیات و کردار فرد و هم شرایط منزل و خانواده شناخت داشته باشید که درین مورد ها نیز خوبتر است ادبضیافت را به جا آورده و خودسرانه جا به جا نشوید . به عهد و پیمان دارای اسم و رسم میهمان بایستی خویش را اسیر میزبان بداند خیر اینکه صاحبخانه اسیر میهمان شود .

۱۰ – جا دادن به دیگری : در ضیافت همگانی خیس , هر نو واردی با دیده , دنبال جایی می شود . در‌این حالت خوبتر است که به‌این افراد تعارف نمائید و جا بدهید و نگوئید که صاحب خانه با آوردن اینمیهمان جا را تنگ نموده است . درصورتی که کسی درخواست جایی کرد به وی جا بدهید . ( مجادله , آیه۱۱ )

۱۱ – احترام : به هر هر که وارد شد احترام بگذاریم و با درود و تحیت به استقبال کلامی وی برویم . ( به عبارتی آیه )

۱۲ – بلند شدن به پای میهمان : به احترام و بزرگداشت نو واردان بلند شویم . ( به عبارتی آیه ) در شرایطی که میهمان نو وارد مومنی است بیشتر بزرگداشت و احترام کنیم و در بلند شدن و اعمال دیگر پیشتاز باشیم .

۱۳ – عجله در پذیرایی : در صورتی‌که میهمان وارد شد , در پذیرایی عجله نمائید چه بسا با یک استکان آب و شربت . در‌حالتی که میهمان به دعوت شما وارداتی در تنظیم طعام عجله فرمایید و به کمکهمسرتان بشتابید و به وی در تنظیم خوراک امداد فرمایید . ( ذاریات , آیه۲۶ )

۱۴ – دیده توقع خوراک نبودن : میهمان هنگامی وارد شد , دیده توقع فوری خوراک نباشد و دیده بدین ظرف و آن ظرف ندوزد که خوراک فراهم است یا این که خیر و یا طعام چه است . ( احزاب ,آیه۵۳ )

۱۵ – امداد به همسر : در تنظیم خوراک برای میهمان به خصوص ضیافت های ناگهانی به همسرتان یاری دهد . ( به عبارتی آیه )

۱۶ – غذای حلال : غذایی که صاحب خانه تهیه و تنظیم می نماید بایستی حلال , منزه و طیب باشد . ( بقره , آیه ۱۷۲ و مومنون , آیه ۵۱ و نشانه‌ها دیگر )

۱۷ – شایسته ترین خوراک : در پذیرایی از میهمان سخت کوش باشید و شایسته ترین خوراک را تنظیم نمایید , چنان که حضرت ابراهیم ( ع ) چه بسا برای مدعوین سرزده اش گوساله ای تپل و چله رامیکشد و به امداد همسرش کباب می کند . ( ذاریات/۲۶ )

۱۸ – سفره پرتاب کردن : سفره را پیش میهمان ببرید و بیندازید , خیر این‌که میهمان را از جایی بلند فرمایید و به جایی دیگر ببرید و بگویید : بفرمایید این جا . ( به عبارتی آیه )

۱۹ – تعارف کردن : صاحبخانه هنگامی سفره پهن شد , تعارف نماید تا میهمان دست به خوراک موفقیت . ( ذاریات , آیه ۲۷ )

۲۰ – میزان نگه داشتن در تناول کردن و نوشیدن و دوری از حیف‌و‌میل : در میل کردن و نوشیدن مقدار نگه دارید و به پاره ای بخورید که مصداق حیف و میل و زیاده روی نباشد . ( اعراف , آیه ۳۱ ) اکثری ازمردمان زیرا به ضیافت می روند زیاده روی مینمایند و این بدور از ادب ضیافت است .

۲۱ – دوری از جاری شد و پاش و تبذیر : صاحبخانه در تنظیم طعام بایستی میزان نگه دارااست و آن قدر طعام و خوراکی تنظیم نکند که خورده نشده و بدور ریخته شود . تفاوت حیف‌و‌میل و تبذیر این است که حیف‌و‌میل یعنی هرگونه زیاده روی در هر کار و فکری چه بسا کارها اعتقادی , البته تبذیر این است که فرد نعمتی را به کارگیری نکند و تباه و ضایع سازد . بذر به معنای پاشیدن است . غذاهایی که دوچندان از حد ومقدار تنظیم و آن گاه در سطل آشغال ریخته می شود مثال بارز و صریح تبذیر است . افرادی که تبذیر می نمایند عزیزان و یاران ابلیس می‌باشند و در مسیر شیطانی قدم بر می دارا‌هستند ; از این روآفریدگار اشخاصی را که تبذیر می نمایند و جاری شد و پاش در معاش دارا هستند دوست نمیدارد . ( اسراء , آیه ۲۷ )

۲۲ – تناول کردن غذای منزه و پاکیزه : در هنگام میل کردن اعتنا نمایید که هر چیزی را نخورید ( عبس , آیه ۲۴ ) بلکه طعامی تمیز و پاکیزه بخورید . ( مومنون , آیه ۵۱ و بقره , آیه ۱۷۲ )

۲۳ – شکر و قدردانی : بعد از میل کردن طعام شکر معبود گویید و سپاسگزار صاحبخانه باشید ( بقره , آیه ۱۷۲ ) و غر نزنید که‌این چه غذایی بوده است .

۲۴ – بزرگداشت میهمان : صاحبخانه و هم همسرش برای بزرگداشت و احترام به مهمانها بر رمز سفره و یا این که رمز درب اتاق حاضر شود . ( ذاریات , آیه ۲۶ , ۲۷ و۲۹ )

۲۵ – خوشگویی : صاحبخانه و میهمان همانطور که خوشرویی می نمایند خوشگو باشند و نیکو و قشنگ حرف بگویند که شور آفرین باشد و دلگیر , صحبت نگویند . ( به عبارتی آیه ها )

۲۶ – بخورید و بروید : هنگامی خوراک خوردید بروید ( احزاب , آیه ۵۳ ) و برای حرف اعلام کردن نمانید که‌این کار حتی موجب اذیت میزبان و صاحب خانه شود و وی در رودربایسی قرار گیرد و مبتلامعذوریت شود .

۲۷ – اذن به دست آوردن : بعداز طعام تناول کردن و هنگام رفتن از صاحب خانه اذن خروج بگیرید . ( روشنایی , آیه ۶۲ ) پس در شرایطی‌که صاحب خانه اذن رفتن اعطا کرد بروید وگرنه معطل باشید تاصاحب خانه اجازه خروج بدهد . ( به عبارتی آیه )

۲۸ – ملاحظه صاحب خانه : میهمان همواره می بایست ملاحظه اکنون صاحب خانه را بکند . ( به عبارتی آیه )

براین اساس آنچه ابلاغ شد صرفا بخشی از آداب ضیافت و میزبانی در قرآن است که فهرست وار ذکر شوید و هوا داران می‌توانند به کتابهای اخلاقی و تفسیری مراجعه نمایند .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن